Xin vào phần "Bible School" của website "vnsalvation.net" để xem video ISOM và bài học, còn website "isomvn.com""dùng để ghi danh và thi.